Privacy Policy Master -HU

 

ADATAID VÉDELME FONTOS SZÁMUNKRA!

 

Tiszteletben tartjuk a magánéleted, és szeretnénk, ha ugyanannyira meg tudnál bízni bennünk az adatvédelmet illetően, mint a bőrápolást illetően. Mindig átlátható módon tájékoztatunk arról, hogy milyen célból van szükségünk az adataidra, valamint arról, hogy tároljuk-e azokat és mennyi ideig.

 

Tartalomjegyzék

1. Általános Információk

1.1. Személyes adatok kezelése
1.2. Adatkezelő
1.3. Érintetti jogok, jogorvoslati lehetőségek
1.4. Adattovábbítás címzettjei (általános információ)

2. Személyes adatok gyűjtése és kezelése a honlapunk meglátogatásakor

2.1. Hosting

2.2. Bejelentkezési funkciók

2.2.1 Központi Bejelentkezési Profil

2.2.2 Közösségi bejelentkezés

2.3. Értékelések és vélemények

2.4. Cookie-k / Eszközök

2.4.1 Hozzájárulás kezelő CMP (Központi Cookie Kezelési Felület - Central cookie management platform

2.4.2 Beiersdorf Simplicity

2.4.3 Google Analytics

2.4.4 Google Ads / Google Reklámok (korábban Google Adwords)

2.4.5 A Google Analytics Reklám Funkció (Google Analytics Advertising Features)

2.4.6 A Google Campaign Manager

2.4.7 Floodlight Activities / DV360

2.4.8 Adform

2.4.9 (Website) Facebook Custom Audiences / Konverzió /Conversion (“Facebook Pixel”)

2.4.10 Hol vásárolj (Swaven)

2.4.11 Data Management Platform / Adatkezelési Felület (Salesforce Audience Studio/Krusx)

2.4.12 Pinterest Pixel

2.4.13 Floodlight Activities / DV360

2.4.14 Közösségi Beépülő Modulok / Social Plug-ins

2.4.15 YouTube videók

2.4.16 Google Tag Manager (magyarul: Google címkekezelő)

2.4.17 Barátságos Captcha / Friendly Captcha 

2.4.18 Contentsquare

2.4.19 LinkedIn Insight Tag

2.4.20 TikTok Pixel

2.4.21 Awin Performance Advertising Network

3. További szolgáltatások (online és offline) és az ezekhez kapcsolódó adatkezelések

3.1. Kapcsolatfelvétel/Kommunikáció/Együttműködés
3.2. Hírlevél
3.3. Kampányok (pl. nyereményjátékok, felmérések, terméktesztek) 3.4. Postai küldemények 3.5. Felmérések

4. Személyes Adatok Kezelése Elleni Tiltakozás, az Ön Személyes Adatok Kezeléséhez való Hozzájárulásának Visszavonása

 

1.        Általános Információk

A jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy információt nyújtson a honlapunk és a kapcsolódó szolgáltatások használata során történő személyes adatok kezelését illetően. Ezen adatvédelmi tájékoztató minden honlapra és szolgáltatásra vonatkozik, amely a jelen adatvédelmi tájékoztatóra utal.

 

1.1.    Személyes adatok kezelése

 

Az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 4. cikkének 1. pontja értelmében a személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyekre vonatkozó bármely információ, például név, lakcím, e-mail cím stb.

A személyes adataid tekintetében Te minősülsz jogosultnak, azaz érintettnek (a továbbiakban: „Érintett”).

 

1.2.    Adatkezelő

 

A GDPR 4. cikk 7. pontja szerinti adatkezelőnek a Beiersdorf Kft. (székhely: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3., email címe: info[kukac]nivea.hu, telefonszám: +36-1-457-3900) minősül (a továbbiakban: „Adatkezelő”). (lásd Impresszum)

Egyes adatkezelési műveletek más adatkezelők felelősségi körébe tartoznak. Ezen esetekben az alábbiakban ismertetett adatkezeléseknél feltüntetésre kerülnek. 

 

1.3.    Érintetti jogok, jogorvoslati lehetőségek

 

Adatkezelő lehetőséget biztosít az Érintett számára, hogy az érintetti jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét az Adatkezelő fenti elérhetőségein az alábbi módok bármelyikén előterjessze: (i) postai úton, (ii) e-mail útján, (iii) telefonon.

Adatkezelő az Érintett kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti, és tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatja erről az Érintettet. A kérelem esetleges megtagadásáról Adatkezelő szintén ezen a határidőn belül dönt és szintén a fentiek szerint tájékoztatja az Érintettet a kérelem megtagadásáról, ennek okairól, valamint az Érintett ezzel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeiről.

Adatkezelő az Érintett kérelmét főszabály szerint e-mail útján teljesíti, ha azonban az Érintett postai vagy telefonos elérhetősége megadásával kifejezetten ezt kéri, Adatkezelő a kérelmet postai vagy telefonos úton teljesíti. Az Érintett kérésére telefonos tájékoztatás kizárólag akkor adható, ha az Érintett a személyazonosságát igazolta. Adatkezelő az Érintett e célra megadott postai címét vagy telefonszámát semmilyen más célra nem használja fel.

Adatkezelő az Érintett – alább részletezett – kérelmeinek teljesítéséért díjat, költségtérítést nem számít fel. Arra az esetre azonban, ha az Érintettől azonos adatkörre vonatkozó, azonos tartalmú, újabb kérelem érkezik be az előző, már teljesített kérelmet követő egy éven belül, Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a kérelem teljesítéséért a teljesítéssel kapcsolatos munkateherrel arányos költségtérítést állapítson meg.

Az Érintettek egyes jogai a következők.

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon [GDPR 15. cikk; hozzáférési jog]:

o hogy milyen adatokat kezelünk az Érintettről,

o az adatkezelés céljai,

o azon címzettek kategóriái, akik számára a személyes adatokat átadhatjuk,

o az adatkezelés időtartama,

o a jogairól és a jogorvoslati lehetőségek, továbbá

o ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Az Érintett kérelmére Adatkezelő a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban vagy az Érintett által választott más formátumban rendelkezésére bocsátja. Az Érintett ezen igénye mások jogait és szabadságait hátrányosan nem érintheti.

1.3.2. Az Érintett kérésének megfelelően módosítjuk, pontosítjuk a személyes adatát. A személyes adatok helyesbítésére egyébként regisztráció esetén (ld.: 3.4. pont) a felhasználói profilon keresztül is lehetőséget biztosítunk [GDPR 16. cikk; helyesbítéshez való jog].

1.3.3. Az Érintett kérelmére Adatkezelő törli az Érintett személyes adatát. Az Adatkezelő a kérelem teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő okokból tagadhatja meg, így különösen abban az esetben, ha a személyes adatok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez, illetve közérdekből, vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából [GDPR 17. cikk; törléshez való jog].

1.3.4. Abban az esetben, ha az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, az Érintett ezen hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja Ebben az esetben az Érintett adatkezeléssel érintett személyes adatait – más jogalap hiányában – Adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásból [GDPR 7. cikk (3) bek.; hozzájárulás visszavonásához való jog]. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét (ld.: 4. pont).

Ha érdekmérlegelésre alapozzuk a személyes adataidnak a kezelését [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont], lehetőséged van az adatkezelés ellen tiltakozni [GDPR 21. cikk; tiltakozáshoz való jog] (ld.: 4. pont).

1.3.5. Az Érintett jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását

- ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor azon időtartamig kérheti az adatkezelés korlátozását, amíg az Adatkezelő ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;

- ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;

- ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

- ha az Érintett tiltakozott az Adatkezelő jogos érdeken alapuló adatkezelése ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben [GDPR 18. cikk; adatkezelés korlátozásához való jog].

Adatkezelő az Érintett adatkezelés korlátozása irántikérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon tárolt személyes adatokat külön mappába helyezi át. Az Adatkezelő a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli. Az adatkezelés korlátozásának e feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogjuk.

1.3.6. Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható, tagolt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően az Adatkezelő biztosítja, hogy erre irányuló kifejezett kérelme esetén közvetlenül továbbítja Érintett adatait az Érintett által meghatározott másik adatkezelőnek [GDPR 20. cikk (1) és (2) bekezdése; adathordozhatósághoz való jog].

1.3.7. Amennyiben az Érintett úgy véli, hogy Adatkezelő az adatkezelése során megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, az Érintett jogosultpanaszával az Adatkezelőhöz fordulni az adatkezeléssel kapcsolatos aggályainak kiküszöbölése, valamint a jogszerű állapot helyreállítása érdekében. Adatkezelő a panaszt egy hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett panaszának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelés jogszerű állapotát helyreállítja, vagy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti. Ekkor Adatkezelő az Érintett adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos érdekek indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben (pl. a kezelt adatok Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak). Adatkezelő a panaszról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti azokat, akik részére a panasszal érintett adatot továbbította.

Az irányadó jogszabályok szerint az Érintett jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél is, azaz panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; honlap: www.naih.hu; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36-1/391-1400; faxszám: +36-1/391-1400; a továbbiakban: „NAIH”), vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. Adatkezelő vállalja, hogy ezen eljárások során az érintett bírósággal, illetve a NAIH-hal mindenben együttműködik, az adatkezelésre vonatkozó adatokat az érintett bíróság, illetve a NAIH részére kiadja (GDPR 77. és 79. cikkei; panasztételhez és bírósági jogorvoslathoz való jog).

1.4.Adattovábbítás címzettjei (általános információ)

 

Minden szekcióban a címzettek bekezdésben megjelölteken felül továbbítjuk az összegyűjtött személyes adatokat a releváns belső osztályok részére feldolgozásra és más a Beiersdorf csoportba vállalatai részére vagy külső szolgáltatóknak vagy szerződött adatfeldolgozók részére a kívánt céllal összhangban. Az adatokat az alábbi címzettek részére is továbbítjuk:

A platform/tárhely-szolgáltatók hozzáférhetnek a származó személyes adatokhoz harmadik országból (az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokból). Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében, akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik.

További információkért (például a garanciák másolata), Ön kapcsolatba léphet velünk az 1.2 pont szerint.

Az analitikai szolgáltatók hozzáférhetnek a származó személyes adatokhoz harmadik országból (az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokból). Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében, akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik.

További információkért (például a garanciák másolata), Ön kapcsolatba léphet velünk az 1.2 pont szerint.

AZ IT támogató szolgáltatók hozzáférhetnek a származó személyes adatokhoz harmadik országból (az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokból). Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében, akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik.

További információkért (például a garanciák másolata), Ön kapcsolatba léphet velünk az 1.2 pont szerint.

A hatóságok: jogszabályi kötelezettségünk esetén fenntartjuk a jogot, hogy információkat közöljünk Önről, amennyiben kötelesek vagyunk azokat az illetékes hatóságok vagy rendvédelmi szervek részére átadni. GDPR 6. cikk (1) bekezdés c9 pont.

További adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

 

 

 

ACG Reklámügynökség Kft

1027 Budapest, Henger u. 2/B.

Honlap karbantartása

 

További információ a címzettek bekezdésben található minden szekcióban.

 

2.Személyes adatok gyűjtése és kezelése a honlapunk meglátogatásakor

 

Amikor meglátogatja a honlapunkat már gyűjtünk Önről adatokat. Ebben a szekcióban további információt talál a konkrét adatkezelésről és eszközökről különösen külsős partnerek által biztosított eszközökről. További információ arról, hogy milyen adatkezelés valósul meg offline módon a 3. szekcióban található.

 

2.1      Hosting

 

Cél/Tájékoztatás:
Amennyiben tájékozódási céllal látogatja meg a honlapunkat azaz nem regisztrál vagy ad át más információt csak azon személyes adatokat gyűjtjük amelyeket a böngészője továbbít a szerverünkre, amelyek technikailag szükségesek számunkra annak érdekében, hogy megmutassuk a honlapunkat Önnek és biztosítsuk annak stabilitását és biztonságát.

Használta Cookie-k/Eszközök: A típus. További információ a "Cookie/Eszközök részben található.

Címzettek:

A platform/tárhely-szolgáltatók hozzáférhetnek a származó személyes adatokhoz harmadik országból (az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokból). Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik.

További információkért (például a garanciák másolata), Ön kapcsolatba léphet velünk az 1.2 pont szerint.

AZ IT támogató szolgáltatók hozzáférhetnek a származó személyes adatokhoz harmadik országból (az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokból). Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik.

További információkért (például a garanciák másolata), Ön kapcsolatba léphet velünk az 1.2 pont szerint.

További címzetteket az általános címzettek szekcióban talál.

Törlés:

A logok törlése 7 nap.

Jogalap:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont

 

2.2      Bejelentkezési funkciók

 

Ez a honlap különféle bejelentkezési funkciókat biztosíthat az alábbiak szerint.

 

2.2.1  Központi Bejelentkezési Profil

 

Cél/Tájékoztatás:
Ez a honlap központi bejelentésesei profilt biztosíthat az Ön számára amennyiben ez a funkció be van kapcsolva és külön hozzájárulást is tartalmaz a regisztráció során: Amikor regisztrál a Beiersdorf AG lehetőséget biztosít az Ön számára, hogy létrehozzon egy fiókot jelszóval (bejelentkezési profil). Ez a bejelentkezési profil a központi márka bejelentkezési profil adatbázisban jön létre és igazolja, hogy Ön az hiteles tulajdonosa a fióknak és/vagy e-mail címnek. Ez az adatbázis általában csak azzal a szolgáltatással van kapcsolatban, amelyre regisztrál és kizárólag az ellenőrzési részét intézi a bejelentkezési profilnak. A bejelentkezési profil ezért továbbításra kerül az adott helyi Beiersdorf vállalat számára, akitől a szolgáltatást kéri. 

Amennyiben további szolgáltatást igényel egy másik Beiersdorf vállalattól (azaz egy másik bejelentkezési profil készítése egy másik ország oldalán) az Ön bejelentkezési profilja beleérve a jelszót opcionálisan újra használható az Ön által igényelt szolgáltatásokra ezen a márkán belül.  igénybevételére

Használta Cookie-k/Eszközök: A típus. További információ a "Cookie/Eszközök részben található.

Adatkezelő: 
A centralizált profil adatkezelője a Beiersdorf AG, Beiersdorfstr. 1-9, 22529 Hamburg, Németország.   

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: Dataprotection[at]Beiersdorf.com vagy az adatkezelő postai címén az adatvédelmi tisztviselőnek “data protection officer” címezve. 

Címzettek: 
A platform/tárhely-szolgáltatók hozzáférhetnek a származó személyes adatokhoz harmadik országból (az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokból). Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik.

További információkért (például a garanciák másolata), Ön kapcsolatba léphet velünk az 1.2 pont szerint.

További címzetteket az általános címzettek szekcióban talál.

Törlés/Visszavonás:  
A bejelentkezési profil automatikusan törlésre kerül amint törli a helyi márka fiókját törli azon a honlapon, amelyen regisztrált, kivéve ha ez ellentétes az adattárolásra vonatkozó jogi kötelezettségeknek vagy más elévülési irányelveknek. Abban az esetben, ha több mint egy helyi márka oldalra regisztrált akkor a profilja akkor kerül törlésre, ha valamennyi helyi márka fiókját törölte. A helyi márka fiókok automatikus törlése általában 24 hónap inaktivitás után történik.

Amennyiben a login profilt úgy hozta létre, hogy nem regisztrált helyi márka fiókot akkor ezen bejelentkezés egy nap után automatikusan törlésre kerül. 

Jogalap: 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (hozzájárulás)

 

2.2.2  Közösségi bejelentkezés

 

Cél/Információ:
A regisztrációhoz és az ügyfélfiókodba történő belépéskor lehetőséged van a következő közösségi hálók egyikén, a Facebookon vagy Apple-en meglévő profiloddal igazolni magad, és végül regisztrálni vagy bejelentkezni.

E célból a regisztrációs oldalon vagy a bejelentkezési oldalon megtalálod a honlapunk által támogatott közösségi hálók egyes szolgáltatóihoz tartozó megfelelő szimbólumokat. A szolgáltatóhoz történő kapcsolódást megelőzően kifejezetten bele kell egyezned az alább meghatározott adatok kezelésébe és továbbításába.

 

A megfelelő szimbólumra való kattintással egy új felugró ablak nyílik meg amelyben a közösségi hálóhoz tartozó bejelentkezési adataiddal be kell jelentkezned.

 

Miután sikeresen bejelentkeztél, a közösségi háló tájékoztat, hogy hitelesítés céljából mely adatok kerülnek továbbításra a részünkre a regisztráció vagy a bejelentkezési folyamat részeként. Ha belegyeztél ezen adattovábbításba, az általunk a regisztrációhoz igényelt mezők kitöltésre kerülnek a továbbított adatokkal. Az információk, amelyeket a regisztrációhoz vagy a bejelentkezéshez kérünk az e-mail címed

Az adataidat csak a továbbított és szükséges adatok használatához való kifejezett hozzájárulásodat követően tároljuk és használjuk a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban megállapított célokra. A hitelesítési folyamaton túl semmilyen kapcsolat nincs a nálunk létrehozott felhasználói fiókod és a megfelelő közösségi hálón lévő fiókod között

A regisztrációhoz és a bejelentkezéshez szükséges hitelesítési folyamat végrehajtása érdekében az IP címed továbbítjuk a megfelelő közösségi háló szolgáltatód részére. Az adatgyűjtés céljára és terjedelmére, valamint a közösségi háló megfelelő szolgáltatód általi további adatkezelésre nincs befolyásunk. További információért, kérjük, olvasd el a megfelelő szolgáltató adatvédelmi információit.

 

Adatkezelő:  
Amennyiben ez a funkció a központi bejelentkezési profillal kapcsolatos akkor a közösségi média funkcióval kapcsolatos adatkezelő a Beiersdorf AG, Beiersdorfstr. 1-9
, 22529 Hamburg, Németország.    

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: Dataprotection[at]Beiersdorf.com vagy az adatkezelő postai címén az adatvédelmi tisztviselőnek “data protection officer” címezve.  

Minden más esetben az 1.2 pontban megjelölt az adatkezelő.

 

Címzettek/Forrás:

- Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország

-Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA
-
Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

 

Harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik.

További információkért (például a garanciák másolata), Ön kapcsolatba léphet velünk az 1.2 pont szerint.

További címzetteket az általános címzettek a szekcióban talál.

Törlés:
A törlés a fő szolgáltatás nyújtójának a feladata.

2.3 Értékelések és vélemények:


 

Cél/Információ:
A felhasználóknak lehetőségük lehet termékek, eljárások értékelését és bírálatát vagy a honlapon megtalálható ajánlatokra vonatkozó egyéb értékeléseket írni a honlapra a felhasználási feltételekkel összhangban. Az értékelés és vélemények beküldése során megadott adatokat gyűjtjük és kezeljük.  

Amennyiben a honlap kér külön hozzájárulást érzékeny személyes adatokhoz akkor ezen érzékeny adatokat (képeken keresztül vagy tartalom leírással) is kezeljük az egészségedről vagy az etnikumodról főleg véleményeknél, amiben a termék alkalmazásával és bőrrel kapcsolatos problémák esetén kerül sor.

Jogos érdekünk, hogy a felhasználók kinyilváníthassák a termékekre vonatkozó szabad véleményüket, és hogy ezen vélemények álnevesített formában megjelenhessenek harmadik személyek honlapján is.

A megadott adatokat arra használjuk, hogy az értékeléseket és véleményeket a honlapon fenntartsuk a felhasználási feltételekkel összhangban. Az értékelésed a beceneveddel/álneveddel kerül közzétételre. Az értékelésed ellenőrzésre kerülhet a közzététel előtt, annak biztosítása érdekében, hogy megfelel a felhasználási feltételeknek. Fenntartjuk a jogot, hogy töröljük a véleményedet amennyiben harmadik felek azt jogellenesnek ítélik. További információ a felhasználási feltételek között található.

A megadott adatokat a jogos érdekünk alapján annak szűrésére is használjuk, hogy vélemények és értékelések nem csaló magatartásból származnak vagy automatikus programok / botok készítik. Ezért lehetséges, hogy megerősítő e-mailt kap a e-mail címének a jóváhagyása érdekében.

Az értékeléseddel kapcsolatosan e-mailt kaphat (pl. megerősítése az értékelés jóváhagyásának/elutasításának, az értékeléssel kapcsolatos megjegyzés). Önnek mindig lehetősége van ezen e-mailekről leiratkozni az e-mailekben lévő link használatával.

Használta Cookie-k/Eszközök: A típus. További információ a "Cookie/Eszközök" részben található.

Címzettek:

- Platform/hoszting szolgáltatók

- Ügyfélszolgálati szolgáltatók

- Csaló magatartást kiszűrő szolgáltatók (harmadik fél honlapjain való közzétételhez)

Harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében, akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik.

További információkért (például a garanciák másolata), Ön kapcsolatba léphet velünk az 1.2 pont szerint.

További címzetteket az általános címzettek a szekcióban talál.

Törlés/Tiltakozás:
A felhasználó személyes adatai törlésre vagy anonimizálásra kerülnek a megfelelő törlési kérelem benyújtása után. A közzétett vélemény látható marad becenév vagy álnév alatt hacsak nem kérte ennek külön törlését.

Jogalap:
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a GDPR 9 cikk (2) bekezdés a) pontja (hozzájárulás)

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (jogos érdek)

 

2.4      Cookie-k / Eszközök

 

Ez a honlap cookie-kat és más technológiákat/eszközöket is használ úgy mint pixel-ek, helyi tárolás, tag-ek, ID (azonosító) vagy külső szolgáltatásokat (a továbbiakban együtt: Cookie-k/Eszközök) és és ezeket akkor használjuk ha meglátogatod vagy hasnzálod a honlapunkat.  A cookie-k kisméretű szövegfájlok, amelyeket a böngésződ tárol az eszközödön bizonyos információk és kép fájlok, mint a pixel mentése érdekében. Amikor a következő alkalommal ugyanazon eszköz igénybevételével látogatod meg honlapunkat, a cookie-kban mentett információhoz hozzáférnek az eszközén és vagy a honlapunkra („Első Fél cookie-ja”) továbbítódik vagy egy másik olyan honlapra, amelyhez a cookie tartozik („Harmadik Fél cookie-ja”).

A mentett és visszaküldött információn keresztül a honlap felismeri, hogy korábban már beléptél oda és meglátogattad azt az eszközön használt böngészővel. Ezt az információt arra használjuk, hogy a honlapot a preferenciáiddal összhangban optimális módon tervezzük és jelenítsük meg. Ebben a vonatkozásban csak maga a cookie kerül azonosításra az eszközödön. Ezen a mértéken túl a személyes adataidat csak a kifejezett hozzájárulásoddal, vagy abban az esetben mentjük, ha az feltétlenül szükséges a részedre felkínált és az általad elért szolgáltatás használatához.

Ez a honlap a cookie-k/eszközök alábbi típusait használja, amelyek terjedelmére és funkciójára vonatkozó magyarázat alább található:

·         A típus: Technikai/Látógató mérés - annak biztosítása érdekében, hogy a kért szolgáltatást nyújtani lehessen beleértve alap elemzések. (nincsen szükség hozzájárulásra az e-Privacy Irányelv 2002/58 EU alapján).

·         B típus: Funkcionális és Teljesítmény -   Kiegészítő eszközök a honlapunk teljesítményének/kívánatosságának a mérésére és további kiegészítő (személyre szabott) funkciók biztosítása.

·         C típus: Marketing/Reklám – Honlapok közötti eszköz marketing profil készítésére a felhasználói viselkedés alapján.

A honlapon használt eszközökről további leírást az adatkezelési tájékoztatóban találsz.  Amennyiben ez az oldal hozzájárulás kezelő platformot használ, további információ ott talál.

Kérjük vegye figyelembe, hogy az alábbiakban felsorolt eszközök nem mindig vannak használatban.

 

2.4.1  Hozzájárulás kezelő CMP (Központi Cookie Kezelési Felület - Central cookie management platform

 

Cél/Információ:

Ez a honlap a "consentmanager" hozzájárulás kezelő felületet használja (www.consentmanager.net) annak érdekében, hogy hozzájárulást szerezzen az adatkezeléshez és a cookie-k vagy hasonló funkciók használatához. A "consentmanager" segítségével lehetősége van a hozzájárulását adni a honlapunk egyes funkcióihoz pl. külső elemek telepítéséhez, streameléshez szükséges beépítéshez, statisztikai elemzésekhez, reklámok méréséhez és személyre szabásához. A "consent manager" segítségével Ön egyesesével vagy az összes célhoz megadhatja vagy visszavonhatja a hozzájárulását. A beállítások a későbbiekben módosíthatóak. A "consent manager" integrálásának a célja, hogy a honlapunk felhasználóinak döntési lehetőséget biztosítsunk a fenti funkciókkal kapcsolatosan és a honlapunk további használata során lehetőséget biztosítsunk a korábbi beállítások módosítására. A "consent manager" használatával személyes adat kezelünk a használt eszközről úgy mint IP cím.

Az adatok kezelésével a "consent manager" segít nekünk megfelelni a jogi kötelezettségünknek (bizonyíték szolgáltatására való köztelezettség). Az adatkezeléssel kapcsolatos érdekünk a cookie-kal és egyéb funkciókkal kapcsolatos a felhasználói beállítások elmentése. A "consent manager" addig tárolja az adatokat ameddig a felhasználói beállítása aktív.

A személyes adataidnak a megadása teljesítése vagy ahhoz hasonló helyzet miatt szükséges. Nem vagy köteles megadni a személyes adataidat. Amennyiben nem adod meg a személyes adataidat akkor nem tudod használni leírt szolgáltatást.

Használta Cookie-k/Eszközök: A típus. További információ a "Cookie/Eszközök részben található.

Címzettek:
A fő szolgáltató Consentmanager AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås Svédország.

További címzetteket az általános címzettek a szekcióban talál.


Törlés:
Az adatok 13 hónap után törlésre kerülnek. Az Ön által hozott döntéseket (hozzájárulás/beállítás) egy évig tároljuk és megtekinthető a Cookie beállításokban. A Cookie-beállítások megtalálható a fő oldal alján. Ön bármikor törölheti a döntéseit a böngészőiben lévő cookie-k törlésével.

Jogalap:
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont (szerződéshez hasonló helyzet)

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (amikor az adatkezelés szükséges jogi kötelezettség teljesítéséhez)

2.4.2  Beiersdorf Symplicity

 

Cél/Információ:
Ez a honlap a saját magunk által hosztolt eszközt használ, hogy a honlap használatát elemezze és rendszeresen javítsa. Ez segít nekünk annak biztosításában, hogy a honlap megfelelően működjön, különösen a honlap funkcióinak az ellenőrzését (a honlapon való navigációs problémák észlelése vagy megfelelő szerver kapacitás biztosítása). A kapott statisztikák lehetővé teszik, hogy a honlapot érdekesebbé tegyük neked, mint felhasználónak. Az IP címed automatikusan anonimizálásra kerül.

Használta Cookie-k/Eszközök: A típus. További információ a "Cookie/Eszközök" részben található.

Címzettek:
Platform/hoszting szolgáltatók

Harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok/vállalkozások tekintetében akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik.

További információért (például a garanciák másolata), Ön kapcsolatba léphet velünk az 1.2 pont szerint.

További címzetteket az általános címzettek szekcióban talál.

Törlés/visszavonás:
A gyűjtött személyes adatok 1 nap után törlésre kerülnek. Az IP címed azonnal anonimizálásra kerül. Ezt az eszközt a cookie beállításokban kikapcsolhatod. A cookie-beállítások megtalálható a főoldal alján.

Jogalap:
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (jogos érdek a honlap működése és statisztika készítése)

 

2.4.3  Google Analytics

 

Cél/Információ:
Jelen honlap Google Analyticset, a Google Ireland ltd. („Google”) webes elemző szolgáltatását használja. A Google Analyticset úgy módosítottuk, hogy csak a funkciót méri hacsak külön hozzájárulást nem adtak a további reklámozási elemekhez.

A Google Analytics a cookie egy meghatározott formáját használja, amelyet a számítógéped tárol, és amely lehetővé teszi a honlapunk általad történő használatának elemzését. A mérésekhez a Google Analytics által telepített cookie-k Első Fél cookie ami azt jelenti, hogy az Érintett cookie értékei minden többi ügyfélétől különbözik (nincsen egy Google Analytics cookie azonosító (ID) amely minden honlapon Google Analyticset használó honlapon azonos). A cookie által a jelen honlap általad történő használatáról létrehozott információ általában egy, az USA-ban található Google szerverre kerül továbbításra, majd ott tárolásra.

A Google Analytics-et kizárólag IP anonimizálással használjuk. Az IP címeket alapbeállításként anonimizálja a Google és ezen túlmenően mi is.  

A Google a nevünkben használja ezt az információt, hogy elemezze ennek a honlapnak az általad történő használatát annak érdekében, hogy jelentéseket állítson össze a honlapon folytatott tevékenységekről, valamint hogy a honlap- és internethasználattal kapcsolatos kiegészítő szolgáltatásokat nyújtson. 

A Google Analytics-et arra használjuk, hogy elemezzük és rendszeresen javítsuk a honlapunk használatát. A kapott statisztikákat arra is használhatjuk, hogy fejlesszük az ajánlatunkat és érdekesebbé tegyük neked, mint felhasználónak. Továbbá a honlapunk funkcionalításával kapcsolatos információkat is kapunk. (navigációs problémákat azonosíthatunk).

A Google Analytics beállításakor biztosítottuk, hogy a Google ezt az adatot a mint adatfeldolgozó kapja meg, így nem jogosult saját célra felhasználni. A "Google Analytics Reklámozási Funkció" beállítás ettől független és lejjebb a megfelelő szekcióban került leírásra, feltéve, hogy azt használják a honlapon.   

Használta Cookie-k/Eszközök: B típus. További információ a "Cookie/Eszközök részben található.

Címzettek:

Fő szolgáltató: Google Ireland Ltd, Írország  

Harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében, akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik.

További információkért (például a garanciák másolata), Ön kapcsolatba léphet velünk az 1.2 pont szerint.

További címzetteket az általános címzettek a szekcióban talál.

Törlés/Visszavonás:
Ezt az eszközt kikapcsolhatja a Cookie beállításokban. A cookie-beállítások megtalálható a főoldal alján. Cookie élettartama: legfeljebb 12 hónapig (csak azon cookie-kra vonatkozik, amelyeket ez a honlap állított be)

Az adat maximális tárolási ideje: 26 hónap.

Jogalap:
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (hozzájárulás)

 

2.4.4  Google Ads / Google Reklámok (korábban Google Adwords)


Cél/Információ:

 

Google Ads Conversion / konverzió

A Google Adwords szolgáltatásait használjuk annak érdekében, hogy külső honlapokon reklámanyagok segítségével (úgynevezett Google Ads) felhívjuk a figyelmet a vonzó ajánlatainkra. A reklámkampányok adataival kapcsolatban meg tudjuk állapítani, hogy az egyedi reklámozási intézkedések mennyire sikeresek. Érdekeltek vagyunk abban, hogy olyan reklámokat mutassunk Neked, amelyek érdekelnek Téged, hogy érdekesebbé tegyük a honlapunkat a számodra, és hogy sikerüljön a hirdetési költségeket pontosan kiszámítani.

A Google az úgynevezett „AdServers”-en keresztül szolgáltatja a reklámanyagokat. E célból ad server cookie-kat használunk, amelyeken keresztül a siker mérésére szolgáló bizonyos paraméterek mérhetők, mint például a hirdetések közzététele vagy a felhasználók általi kattintások. Ha a Google aden keresztül lépsz be a honlapunkra, a Google Adwords tárol egy cookie-t az eszközödön. Ezen cookie-k általában 30 nap után járnak le és nem céljuk a személyes azonosításod. Ezen cookie számára általában az egyedi cookie azonosító, a reklámhatások elhelyezésenkénti száma (gyakoriság), az utolsó benyomás (a megnézés utáni átváltáshoz lényeges) és az opt-out információ (annak megjelölése, hogy a felhasználó nem kíván a továbbiakban címzett lenni) kerül tárolásra elemzési értékként.

Ezen cookie-k lehetővé teszik a Google számára, hogy felismerje az internetböngésződet. Ha egy felhasználó egy Ads ügyfél honlapjának bizonyos oldalait meglátogatja és az eszközödön tárolt cookie nem járt le, a Google és az ügyfél felismerheti, hogy a felhasználó a hirdetésre kattintott és átirányították erre az oldalra. Minden egyes AdWords ügyfél részére különböző cookie van kijelölve. Ennek következtében a cookie-k nem követhetők az AdWords ügyfeleinek honlapjain keresztül. Nem gyűjtünk és nem kezelünk semmilyen személyes adatot a fent említett reklámintézkedések keretében. Csak statisztikai értékeléseket kapunk a Google-től. Ezen értékelések alapján fel tudjuk ismerni, hogy a használt reklámintézkedések közül melyek a különösen hatékonyak. Nem kapunk semmilyen további adatot a reklámanyagok felhasználására vonatkozóan; különösen nem tudjuk ezen információk alapján azonosítani a felhasználókat.

A használt marketingeszközöknek köszönhetően a böngésződ automatikusan közvetlen kapcsolatot kezdeményez a Google szerverrel. Nincs befolyásunk azon adatok terjedelmére és további felhasználására, amelyeket a Google ezen eszköz használatán keresztül gyűjt, és ezért tudomásunk szerint tájékoztatunk Téged: Az AdWords konverzió integrálásával a Google megkapja az információt, hogy az internetes megjelenésünk megfelelő részét lehívtad vagy az egyik hirdetésünkre kattintottál. Ha regisztráltál valamelyik Google szolgáltatásra, a Google társíthatja a látogatását a fiókoddal. Akkor is lehetséges, hogy a szolgáltató megszerzi és tárolja az IP címed, ha nem regisztráltál a Google-ön vagy nem jelentkeztél be.

Google Ads Remarketing

A Google Ads szolgáltatásban a remarketing funkciót is használjuk. A remarketing funkció lehetővé teszi számunkra, hogy a felhasználóknak olyan reklámokat mutassunk, amelyek a Google reklám hálózaton belüli más honlapon kifejezett érdeklődési körüknek megfelel (a Google keresésben vagy a YouTube és az úgynevezett "Google ads" vagy más honlapokon). Ezért a felhasználóknak a honlapon történt interakcióit elemezzük – pl.: milyen ajánlat tetszett a látogatónak – annak érdekében, hogy célzott reklámot tudjunk mutatni neki, ha más honlapokat látogat. Ennek érdekében a Google sütiket tárol elazon látogatók böngészőjében, akik bizonyos Google szolgáltatásokat használnak vagy oldalakat látogatnak meg a Google Display hálózatban. Ezt a cookie-t arra használják, hogy a látogatásukat rögzítsék, és egyedileg azonosítani tudják a böngészőt egy bizonyos eszközön.

Használta Cookie-k/Eszközök: C típus. További információ a "Cookie/Eszközök részben található.

Címzettek:
Fő szolgáltató: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

Harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében, akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik.

További információkért (például a garanciák másolata), Ön kapcsolatba léphet velünk az 1.2 pont szerint.

További címzetteket az általános címzettek a szekcióban talál.

Törlés/Visszavonás:
Ezt az eszközt kikapcsolhatod a Cookie-beállításokban. A cookie-beállítások megtalálható a főoldal alján.

Cookie élettartama: legfeljebb 180 nap (csak azon cookie-kra vonatkozik, amelyeket ez a honlap állított be).

Jogalap:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (hozzájárulás)

 

2.4.5  A Google Analytics Reklám Funkció (Google Analytics Advertising Features)

 

Ez a honlap a Google Analytics kiterjesztett funkcióit (Google Analytics Reklám Funkció) használja az alapfunkciókon kívül A honlapon használt Google Analytics Reklám Funkció magába foglalja:

·         Google Display Network Impression Reporting

·         Google Analytics Demographics és Interest Reporting

·         Remarketing Audiences ami specifikus viselkedésen, demográfia vagy érdeklődési adaton alapszik és azoknak a Google Ads részére való megadása

·         A beépített szolgáltatás megköveteli, hogy a Google Analytics adatot gyűjtsön reklám célra beleértve adatok gyűjtését reklám cookie-k és azonosítók által

Google Signal annak érdekében, hogy nagyobb betekintést nyerjünk mikor be van jelentkezve a Google fiókjába böngészőjével, amellyel hozzáfér a honlaphoz. Ez az eszköz csak akkor aktív ha külön hozzájárultál a Google beállításokban az adatmegosztáshoz/hirdetés testreszabás (Ads Personalisation).

Mi Első Fél cookie-kat (pl. Google Analytics cookie) és Google reklám cookie-kat és azonosítókat együttesen használunk annak érdekében, hogy honlapunkat fejlesszük.

Használta Cookie-k/Eszközök: C típus. További információ a "Cookie/Eszközök" részben található.

Információk a Google Consent Mode-ról (Hozzájárulási Mód):
Továbbá ez a honlap a Google Consent Mode-ot is használja. A Consent Mode statisztikai adatokat küld cookie nélküli pingeken keresztül arról, hogy egy felhasználó ráklikkelt egy hirdetésre vagy linkre és így érkezett meg a honlapunkra (converzió). A statisztikai adatot ezután matematikai modellezéssel arra használják, hogy javítsák a belső jelentést. A ping alapbeállításként olyan technikai információkat tartalmaz, mint az IP cím, platform típusa és képernyő felbontás. Mivel ezen adatokat vagy azok kombinációját elméleti szinten személyes adatnak tekinti a Google Ireland Ltd, további intézkedések kerültek bevezetésre annak érdekében, hogy a ping ne legyen személyes adat.: A ping néhány információját alapbeállításra állítja a szerverünk mielőtt a Google analytics részére megküldi.

Címzetek/Forrás:
Fő szolgáltató és forrás: Google Ireland Ltd, Írország.

Harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében, akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik.

További információkért (például a garanciák másolata), Ön kapcsolatba léphet velünk az 1.2 pont szerint.

További címzetteket az általános címzettek a szekcióban talál.

Törlés/Visszavonás:
Ezt az eszközt kikapcsolhatod a Cookie-beállításokban. A cookie-beállítások megtalálható a főoldal alján.

Cookie élettartama: legfeljebb 12 hónap (csak azon cookie-kra vonatkozik, amelyeket ez a honlap állított be).

Jogalap:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (hozzájárulás)

 

2.4.6  A Google Campaign Manager

 

Cél/Információ:

Ez a honlap a Google Campaig Manqager online marketing eszközt használja. A Campaign Manager cookie-kat használ, hogy a felhasználóknak releváns hirdetést jelenítsen meg, javítsa a kampányok teljesítmény jelentését és megakadályozza, hogy a felhasználó egynél több alkalommal lássa ugyan azt a hirdetést. A Google egy cookie azonosítót (ID) használ arra, hogy eltárolja milyen hirdetések kerültek megjelenítésre és melyik böngészőben és így meg tudja akadályozni, hogy több mint egy alkalommal megjelenítésre kerüljenek. Ezen felül a Campaign Manager a cookie azonosítót fel tudja használni arra, hogy rögzítse az úgynevezett konverziókat (conversion) amelyek a hirdetési kérésekkel kapcsolatosak. Ez történik például, amikor a felhasználó lát egy Campaing Manager hirdetést és később ellátogat az oldalunkra ugyanazzal a böngészővel és ott vásárol valamit. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatot, mint például e-mail cím, név vagy cím.

 

A marketing eszköz használatával a böngésződ automatikusan közvetlen kapcsolatot létesít a Google szerverével amint a honlapra látogat. Nincsen befolyásunk a Google által gyűjtött adatok terjedelmére és azok további felhasználására ezért a legjobb tudomásunk szerint tájékoztatjuk: A Campaign Manager-rel való interakció folytán a Google megkapja azokat az információkat amit lehívott az internetes jelenlétünkről vagy a hirdetésünkre kattintását. Amennyiben Google szolgáltatásra regisztráltál akkor a Google a látogatásod összeköti a fiókoddal. Még amennyiben nincs is regisztrációja a Google-vel vagy nem jelentkezett be, akkor is lehetséges, hogy a szolgáltatók megszerzik és tárolják az IP címedet.

 

A fentieken túl, a Campaign Manager (e.g. DubleClick Floddlight) cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy a Campaing Manager-en kersztül megértsük végrehajtottál-e bizonyos aktivitást a honlapunkon miután megnézted az egyik display/vieo hirdetést a Google-on vagy más platformon (konverzió követés). A Campaign Manager ezt a cookie-t azért használja, hogy megértse milyen tartalommal léptél kapcsolatba honlapjainkon annak érdekében, hogy később célzott reklámokat küldjön a számodra. 

 

Használt Cookie-k/Eszközök: C típus. További információ a "Cookie/Eszközök részben található.

 

Címzettek:

Fő szolgáltató: Google Ireland Ltd, Írország.

 

Harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal.

 

További információkért (például a garanciák másolata), Ön kapcsolatba léphet velünk az 1.2 pont szerint.

 

 

 

Törlés/Visszavonás:


Ezt az eszközt kikapcsolhatod a Cookie-beállításokban. A cookie-beállítások megtalálható a főoldal alján.

Cookie élettartama: legfeljebb 180 nap az utolsó interakciót követően (csak azon cookie-kra vonatkozik, amelyeket ez a honlap állított be).

 

Jogalap:

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (hozzájárulás)

2.4.7 Floodlight Activities / DV360

 

Cél/Tájékoztatás:


Ez a honlap a DV360's Floodlight Tag-et használja annak érdekében, hogy a reklámkampányaink eredményességét mérjük és korlátozzuk, hogy egyes reklámokat milyen gyakorisággal mutatunk meg, valamint csak olyan reklámokat mutassunk, amelyek Neked és az érdeklődési körödnek releváns. Különösen a következő adatokat gyűjtjük és tároljuk: reklámokkal kapcsolatos információ, amelyre klikkeltél, harmadik fél honlapjain tanúsított felhasználói magatartás. A Google egy cookie azonosítót (ID) használ arra, hogy eltárolja milyen reklámok kerültek megjelenítésre és melyik böngészőben és így meg tudja akadályozni, hogy több mint egy alkalommal megjelenítésre kerüljenek. Ezen felül a Google a cookie azonosítót fel tudja használni arra, hogy rögzítse az úgynevezett konverziókat (conversion) amelyek a hirdetési kérésekkel kapcsolatosak. Ez történik például, amikor a felhasználó lát egy Google hirdetést és később ellátogat az oldalunkra ugyanazzal a böngészővel és ott vásárol valamit. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatot, mint például e-mail cím, név vagy cím.

 

A marketing eszköz használatával a böngésződ automatikusan közvetlen kapcsolatot létesít a Google szerverével. A Floodlight Tag integrációjával a Google információt kap arról, hogy Te a honlapunk mely részét hívtad be vagy milyen reklámunkra klikkeltél rá.

 

A Floodlight Tag-ek használata lehetővé teszi számunkra, hogy megértsük, milyen tevékenységet végeztél az oldalunkon miután megtekintettél vagy klikkeltél valamelyik video reklámunkra más platformon (konverzió követés). A Google ezt a cookie-t azért használja, hogy megértse milyen tartalommal léptél kapcsolatba honlapjainkon annak érdekében, hogy később célzott reklámokat küldjön a számodra. 

 

Használt Cookie-k/Eszközök: C típus. További információ a "Cookie/Eszközök részben található.

 

Címzettek:


A fő szolgáltató a Google Ireland Ltd, Írország. Harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal.

További információért (például garanciák másolata), Ön kapcsolatba léphet velünk az 1.2 pont szerint.

További címzetteket az általános címzettek szekcióban talál.

 

Törlés/Visszavonás:


Ezt az eszközt kikapcsolhatod a Cookie-beállításokban. A cookie-beállítások megtalálható a főoldal alján.

Cookie élettartama: legfeljebb 180 nap az utolsó interakciót követően (csak azon cookie-kra vonatkozik, amelyeket ez a honlap állított be).

 

 

Jogalap:

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (hozzájárulás)

 

2.4.8 Adform

 

Cél/Információ:
Jelen honlap az Adform A/S Denmark által kínált Adform online marketing eszközt is használja. Az Adform a honlapunkon a követésre cookie-kat és az ID-hoz (rövid cookie) hasonló követési technológiát használ. Az Adform cookie a honlapunkon akkor kerül telepítésre amikor megadtad a hozzájárulásodat.  Egy Adform cookie akkor is telepítésre kerül, amikor harmadik fél honlapjain hirdetést nézel és azon az oldalon hozzájárultál a cookie-khoz.

Az Adform cookie-k elhelyezésének jogi alapja a hozzájárulása. A személyes adatot analitikai célból és reklám kampányok optimalizálását és személyre szabását kínálja az Adform ügyfelek részére, beleértve minket is. Az Adform cookie a következő adatokat gyűjti tőlünk vagy a reklám anyagainkból: Cookie ID, eszköz típus / ID, a honlapra vagy reklám anyagra való kattintásnak az időpontja, a honlap vagy reklám anyag URL címe, az eszközöd által automatikusan küldött információk (beleértve nyelvi beállítás, IP cím, demográfiai adat), érdeklődési adatok, a cookie-hoz kapcsolt szocio-demográfiai adatok vagy más ID-k.

Használta Cookie-k/Eszközök: C típus. További információ a "Cookie/Eszközök" részben található.

Címzettek:
Fő szolgáltató: Adform A/S, Dánia.

Közös Adatkezelés:

 

Mi és az Adform közös adatkezelők vagyunk a kezelt adatok tekintetében és azoknak az Adform részére való továbbításában, amit az Adform cookie-kal való sít meg. Megállapodás határozza meg, hogy ki felelős az egyes adatvédelmi jogszabályokban meghatározott kötelezettségeknek való megfelelésért és ki felelős az érintettek jogainak gyakorlásával kapcsolatos kérelmek megválaszolásáért. Adfrom felelős a kérelmedre való válaszadásért és az érintetti jogaidért (pl. tájékoztatási kötelezettség, tiltakozáshoz való jog, stb.). A jogaid gyakorlása érdekében kapcsolatba léphetsz az Adform-mal a következő linken. Ezzel kapcsolatosan velünk is kapcsolatba léphetsz. A cookie-khoz adott hozzájárulásodat indoklás nélkül bármikor visszavonhatod úgy, hogy kapcsolatba lépsz az Adform-mal vagy kikapcsolod az eszközöket az alábbiak szerint.

 

Ha az Adfrom az adatokat saját céljaira használja akkor az Adform az adatkezelő és egyedül felelős a reklámok optimalizálásáért és csoportok célzásáért. Az Adform a cookie-k és ID-k által gyűjtött adatokat elemzi annak érdekében, hogy célzott reklám vásárlásokat tudjon nyújtani az Adfrom ügyfeleinek (beleértve minket is), amint ez részletesen kifejtésre kerül az Adform Adatkezelési Tájékoztatójában. Klikkelj ide az Adfrom adatkezelésével kapcsolatos további információért, beleértve mikor törli az Adform az adataidat.

További címzetteket az általános címzettek szekcióban talál.

Törlés/Visszavonás:
Ezt az eszközt kikapcsolhatod a Cookie-beállításokban. A cookie-beállítások megtalálható a főoldal alján.

Cookie élettartama: legfeljebb 180 nap (csak azon cookie-kra vonatkozik, amelyeket ez a honlap állított be).

Maximális adattárolási időszak: 13 hónap

Jogalap:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (hozzájárulás)

 

2.4.9 (Website) Facebook Custom Audiences / Konverzió / Conversion ("Facebook Pixel")

Cél/Információ:
A jelen honlap a
Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország (Meta) Facebook közösségi háló „FacebookPixel”-jét és a Conversion API-t használja a következő célok érdekében:

 • Facebook (weboldal) Custom Audiences

  A Facebook Pixelt és a Conversion API-t remarketing célokra használjuk annak érdekében, hogy 180 napon belül újra felvegyük veled a kapcsolatot. Ez lehetővé teszi nekünk, hogy érdeklődés alapú hirdetéseket jelentessünk meg a weboldal felhasználói számára („Facebook Hirdetések”), amikor a Facebook közösségi hálót vagy egyéb olyan honlapokat látogatnak, amelyek szintén használják ezt az eszközt. Ily módon azt az érdeket követjük, hogy a számodra érdekes hirdetéseket jelentessünk meg azért, hogy a weboldalunkat, illetve az ajánlatainkat érdekesebbé tegyük számodra.

   

 • Facebook conversion/konverzió

  A Facebook Pixelt és a Conversion API-t arra a célra is használjuk, hogy biztosítsuk azt, hogy a mi Facebook Hirdetéseink egyezzenek a felhasználók lehetséges érdeklődésével és nem zavaróak. A Facebook Pixel segítségével követni tudjuk a Facebook Hirdetések hatékonyságát statisztikai és marketing kutatási célokra úgy, hogy látjuk, hogy a felhasználók vissza lettek-e irányítva a weboldalunkra miután rákattintottak egy Facebook hirdetésre (ún. „konverzió").

   

Az alkalmazott marketing eszközöknek (Facebook Pixel és Conversion API) köszönhetően a böngésződ automatikusan közvetlen kapcsolatot létesít a Facebook szerverrel, amint az engedélyköteles cookie-k használatához hozzájárultál. A Facebook Pixel és a Conversion API integrálásával a Facebook megkapja az információt, hogy Te az interneten való jelenlétünk megfelelő weboldalát megnyitottad vagy az egyik hirdetésünkre kattintottál. Ha regisztráltál valamelyik Facebook szolgáltatásra, a Facebook társíthatja a látogatásodat a fiókodhoz.

Az ilyen adatok Facebook általi adatkezelése a Facebook adatvédelmi tájékoztatója keretében történik. A Facebook Pixelre és a Conversion API-ra vonatkozó különleges információt és részleteket, illetve a Facebook Pixel funkcionalitásait is megtalálhatod a Facebook súgó központjában

Használta Cookie-k/Eszközök: C típus. További információ a "Cookie/Eszközök részben található. 

Címzettek:
Közös adatkezelők:

A Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (Meta) közössen vagyunk felelősek az adatok gyűjtéséért és továbbításáért. Ez a következő célokra vonatkozik:

 • Személyre szabott és megfelelő reklámok előállítása és ezek optimalizációja
 • Üzleti és tranzakcióval kapcsolatos üzenetek kézbesítése (Messenger-en keresztül)

A következő adatkezelések nem tartoznak a közös adatkezelésbe:

 • Azon folyamatok amelyek az adatok gyűjtése és továbbítása után történik kizárólag a Meta felelőssége.
 • A jelentések és elemzések elkészítése aggregált és anonimizált formában történik mint adatfeldolgozó így ez a mi felelősségünk.

A Meta-val közös adatkezelői megállapodást kötöttünk amely elérhető itt: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Ez a megállapodás határozza meg a felek feladatát a GDPR által előírt kötelezettségek teljesítése tekinteténben amely a közös adatkezelői minőségből származik.

Az Adatkzelő és a Meta adatvédelmi tisztviselőjének az elérhetősége itt található: https://www.facebook.com/about/privacy.

A Meta-val megállapodtunk, hogy a Meta lehet a kapcsolattartási pont érintetti joggyakorlások tekintetében (lásd. 1.3 rész). Ez előbbiek sérelme nélkül az Érintettek joghatósága az érintetti jogok tekintetében nem korlátozott.

További információ arról, hogy a Meta személyes adatkezeléseivel kapcsolatosan beleértve a jogalapot és az érintettek jogait itt található: https://www.facebook.com/about/privacy. Az adatokat a közös adatkezelés során a jogos érdek GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont alapján továbbítjuk.

Adatbiztonsággal kapcsolatos információ itt található: https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms és az általános szerződési feltételek alapján kezelt személyes adatokkal kapcsolatosan: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

További címzetteket az általános címzettek szekcióban talál.

Törlés/Visszavonás:
Ezt az eszközt kikapcsolhatja a Cookie beállításokban ittés a bejelentkezett felhasználók számára
https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Cookie élettartama: legfeljebb 180 nap (csak azon cookie-kra vonatkozik, amelyeket ez a honlap állított be).

Jogalap:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (hozzájárulás)

 

2.4.10 Hol vásárolj (Swaven/MikMak)

Cél/Információ:

A honlapunkon bemutatjuk azon online boltok listáját, ahol meg tudja vásárolni a termékeinket (bevásárló kosár logo). A jobb felhasználói élmény kedvéért annak érdekében, hogy helyi boltokat mutassunk, felhasználjuk a látogató helyzetmeghatározását a szolgáltatás személyre szabása érdekében. Város szintű helyzetmeghatározást használunk az anonimizált IP cím részének elemzésével. A pontosabb helymeghatározás akkor használható, ha a felhasználó jóváhagyta ezt a funkciót a böngészőjében. A helyzetmeghatározást csak a munkamenet alatt használjuk.

Ez az eszköz olyan funkciókat használ, amelyek kifejezetten a külső támadások elleni biztonságot biztosítják a munkamenet sütik segítségével. Emellett analitikai információkat és összesített vásárlási adatokat is szolgáltat az eszköz hatékonyságának elemzése érdekében, ami szintén jogos érdekünk. Nem történik honlapok közötti nyomon követés, így nem kapunk információt arról, ha Ön vásárolt valamit a kiválasztott üzletben.

Használt Cookie-k/Eszközök: A típus. További információ a "Cookie/Eszközök" részben található. 

Címzettek:
Swaven SAS, Paris, Franciaország.

Harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében, akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik.

További információért (például a garanciák másolata), Ön kapcsolatba léphet velünk az 1.2 pont szerint.

További címzetteket az általános címzettek szekcióban talál.

Törlés:  
A geolokációhoz használt IP címez automatikusan anonimizáljuk.
Cookie élettartama: aktuális böngészés (csak azon cookie-kra vonatkozik, amelyeket ez a honlap állított be).

Jogalap:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (jogos érdek)

 

2.4.11 Pinterest Pixel

 

Cél/Információ:
Ez a honlap a közösségi háló "Pinterest" Pinterest pixel-ét használja marketing célból annak érdekében, hogy Önt vagy más oldalakat megszó, amelyek szintén ezt a megoldást használják megszólítsuk.

A használt marketing eszköz következtében az Ön böngészője közvetlen kapcsolatot létesít a Pinterest szerverrel amint, Ön hozzájárulás alapján telepíthető cookie-k használatába beleegyezett. A Pinterest pixel beépítésével, a Pinterest információt kap arról, hogy Ön a honlapunk megfelelő oldalára ellátogatott vagy ráklikkelt az egyik reklámunkra. Amennyiben a Pintersten Ön regisztrált akkor a látogatást hozzá tudja rendelni az ön fiókjához.

Az IP címen és a marketing azonosítón felül a Pinterest információt kap a használt eszközről, a meglátogatott honlapokról és az időtartamokról, valamint ezen adatokat hozzárendelheti a Pinterest fiókjához. A Pinterest ezen adatokat saját felelősségére kezeli. Nincsen ráhatásunk az adatok gyűjtésére és a Pinterest által végzett további adatkezelésre.

Használta Cookie-k/Eszközök: C típus. További információ a "Cookie/Eszközök részben található.

Címzettek:
Fő szolgáltató: Pinterest Europe Limited, Írország.

Harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik. További információért (például a garanciák másolata), Ön kapcsolatba léphet velünk az 1.2 pont szerint.

További címzetteket az általános címzettek szekcióban talál.

Törlés/Visszavonás:
Ezt az eszközt kikapcsolhatod a Cookie-beállításokban. A cookie-beállítások megtalálható a főoldal alján.

Cookie élettartama: legfeljebb 180 nap (csak azon cookie-kra vonatkozik, amelyeket ez a honlap állított be).

Jogalap:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (hozzájárulás)

 

2.4.12 Floodlight activities / DV360

 

Cél/Tájékoztatás:
Ez a honlap a DV360's Floodlight Tag-et használja annak érdekében, hogy a reklámkampányaink eredményességét mérjük és korlátozzuk, hogy egyes reklámokat milyen gyakorisággal mutatunk meg, valamint csak olyan reklámokat mutassunk, amelyek az Önnek és az Ön érdeklődési körének releváns. Különösen a következő adatokat gyűjtjük és tároljuk: reklámokkal kapcsolatos információ, amelyre klikkelt, harmadik fél honlapjain tanúsított felhasználói magatartás. A Google egy cookie azonosítót (ID) használ arra, hogy eltárolja milyen reklámok kerültek megjelenítésre a böngészőben és így meg tudja akadályozni, hogy több mint egy alkalommal megjelenítésre kerüljenek. Ezen felül a Google a cookie azonosítót fel tudja használni arra, hogy rögzítse az úgynevezett konverziókat (conversion) amelyek a hirdetési kérésekkel kapcsolatosak. Ez törtnénik például amikor a felhasználó lát egy Google hirdetést és később ellátogat az oldalunkra ugyan azzal a böngészővel és ott vásárol valamit. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatot, mint például e-mail cím, név vagy cím.

A marketing eszköz használatával az Ön böngészője automatikusan közvetlen kapcsolatot létesít a Google szerverével. A Floodlight Tag integrációjával a Google információt kap arról, hogy Ön a honlapunk mely részét hívta be vagy milyen reklámunkra klikkelt rá.

A Floodlight Tag-ek használata lehetővé teszi számunkra, hogy megértsük milyen tevékenységet végzett az oldalunkon miután megtekintett vagy klikkelt valamelyik video reklámunkat más platformon (konverzió követés). A Google ezt a cookie-t azért használja, hogy megértse milyen tartalommal lépett kapcsolatba honlapjainkon annak érdekében, hogy később célzott reklámokat küldjön az Ön számára. 

Használta Cookie-k/Eszközök: C típus. További információ a "Cookie/Eszközök" részben található.

Címzettek:
Fő szolgáltató: Google Ireland Ltd, Ireland.

Harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében, akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik. További információért (például a garanciák másolata), Ön kapcsolatba léphet velünk az 1.2 pont szerint.

További címzetteket az általános címzettek szekcióban talál.

Törlés/Visszavonás:
Ezt az eszközt kikapcsolhatja a Cookie beállításokban itt

Cookie élettartama: legfeljebb 180 nap az utolsó interakciót követően (csak azon cookie-kra vonatkozik, amelyeket ez a honlap állított be).

Jogalap:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (hozzájárulás)

 

2.4.13 Közösségi Beépülő Modulok / Social Plug-ins

 

Cél/Információ:
Honlapunkon használjuk a közösségi hálók (Facebook, Pinterest) beépülő moduljait („beépülő modulok”), különösen a Facebook „Megosztás” vagy „Megosztás az ismerősökkel” gombját aminek a honlapja a facebook.com és a Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország. A beépülő modulok általában Facebook logóval vannak megjelölve.

A Facebook mellett a ”Pinterest” (szolgáltató: Pinterest Eurpoe Limited, 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street Dublin 2, Írország) beépülő moduljait is használjuk.

Adatvédelmi okokból tudatosan úgy döntöttünk, hogy nem használjuk a közösségi hálók közvetlen beépülő moduljait honlapjainkon. Ehelyett a „Shariff” megoldást használjuk. A Shariff segítségével magunk határozhatjuk meg, hogy mikor kerülnek továbbításra, illetve hogy továbbításra kerülnek-e az adatok az érintett közösségi háló üzemeltetőjének. Ezen okból nem történik automatikus adattovábbítás a közösségi hálók, mint például a Facebook, a Google+ vagy a Pinterest részére, amikor belépsz a honlapunkra. Az adatok csak akkor kerülnek továbbításra a közösségi hálók részére, ha a megfelelő közösségi háló gombjára kattintasz. Ebben az esetben az internetböngésződ kapcsolódik az érintett közösségi háló szervereihez. A megfelelő gombra kattintással (pl.: „Továbbítás”, „Megosztás” vagy „Megosztás ismerősökkel”) beleegyezel abba, hogy a böngésződ kapcsolatot teremtsen az érintett közösségi háló szervereivel, és továbbítsa használati adatokat a közösségi háló megfelelő üzemeltetőjéhez és fordítva. Nem tudjuk befolyásolni, hogy a közösségi hálók ezután milyen jellegű és terjedelmű adatokat gyűjtenek.

A közösségi háló szolgáltató felhasználói profilként tárolja a rólad gyűjtött adatokat, és azokat reklámozás, piackutatás és/vagy a honlapjának keresletorientált tervezése céljából használja. Az ilyen értékelés különösen a keresletnek megfelelő reklámtevékenység kialakítása érdekében történik (a nem bejelentkezett felhasználóknak is), valamint azért, hogy a közösségi háló más felhasználóit tájékoztassa a honlapunkon folytatott tevékenységeidről. Jogodban áll tiltakozni ezen felhasználói profilok létrehozása ellen, amely esetben ezen jog gyakorlása érdekében fel kell venned a kapcsolatot az érintett beépülő modul szolgáltatójával. A beépülő modulokon keresztül felkínáljuk számodra a lehetőséget, hogy a közösségi hálókkal és más felhasználókkal felvehesd a kapcsolatot, hogy fejleszteni tudjuk a kínálatunkat és érdekesebbé tehessük azt Önnek, mint felhasználó számára

Címzettek:
Fő szolgáltatók:

-Meta Platforms Ireland Limited, Írország

-Pinterest Inc., USA.

Harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében, akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik. További információért (például a garanciák másolata), Ön kapcsolatba léphet velünk az 1.2 pont szerint.

További címzetteket az általános címzettek szekcióban talál.

Törlés:
A törlés a fő szolgáltatók felelősségé.

Jogalap:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (hozzájárulás)

 

2.4.14 YouTube videók

 

Cél/Információ:

Honlapunkra YouTube videókat integráltunk, amelyek a http://www.YouTube.com-on kerülnek tárolásra, és amelyek közvetlenül lejátszhatók a honlapunkról. Ezek mind integrálva lettek a „kiterjesztett adatvédelmi eljárásba”, vagyis Rólad, mint felhasználóról, nem kerül továbbításra adat a YouTube részére, ha nem kattintasz a videókra, hogy elindítsd a lejátszásukat. Csak a videók lejátszása esetén kerülnek a következő bekezdésben hivatkozott adatok a YouTube részére továbbításra. Erre az adattovábbításra nincs befolyásunk.

A videók lejátszásával a YouTube tájékoztatást kap arról, hogy beléptél a honlapunk megfelelő aloldalára és további eszközöket telepíthet marketing célból. Ha be vagy jelentkezve a Google-ba, az adataidat közvetlenül összekapcsolják a fiókoddal.

Használta Cookie-k/Eszközök: C típus. További információ a "Cookie/Eszközök részben található.

Címzettek:
Fő szolgáltató: Google Ireland Ltd, Írország.

Harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében, akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik. További információért (például a garanciák másolata), Ön kapcsolatba léphet velünk az 1.2 pont szerint.

További címzetteket az általános címzettek szekcióban talál.

Törlés:
A törlés a fő szolgáltatók felelősségé.

Ezt az eszközt kikapcsolhatod a Cookie-beállításokban. A cookie-beállítások megtalálható a főoldal alján.

Jogalap:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (hozzájárulás)

 

2.4.15  Google Tag Manager (magyarul: Google címkekezelő)

 

Cél/Információ:
Jelen honlap a Google Tag Managert használja. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a honlap címkék kezelését egy interfészen keresztül. A GoogleTag Manager csak címkéket hoz létre. Ez azt jelenti, hogy nem használ cookie-kat és nem tárol személyes adatokat. A GoogleTag Manager egyéb olyan címkéket von maga után, amelyek cserébe szükség esetén adatokat gyűjtenek. A GoogleTag Manager ugyanakkor nem fér hozzá ezen adatokhoz. Ha a kikapcsolásra domain vagy cookie szinten került sor, az érvényes lesz valamennyi követési címke tekintetében, ha azokat a Google Tag Managerrel hozták létre.

Használta Cookie-k/Eszközök: A típus. További információ a "Cookie/Eszközök" részben található

Címzettek:
Fő szolgáltató: Google Ireland Ltd, Írország.

Harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében, akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik. További információért (például a garanciák másolata), Ön kapcsolatba léphet velünk az 1.2 pont szerint.

További címzetteket az általános címzettek szekcióban talál.

Törlés:
A Google Tag Manager nem tárol személyes adatot.

Jogalap:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (jogos érdek)

 

2.4.16 Barátságos Captcha / Friendly Captcha

 

Cél/Információ: 
Ez a honlap meghatározott esetekben Barátságos Captcha-t használ szöveges felületekkel kapcsolatban az automata rendszerek vagy robotok általi használat megakadályozása érdekében. Ezen funkció elősegíti a honlapunk biztonságát, valamint az ún. SPAM üzenetek kiszűrését. Ez ugyanakkor a jogos érdekünk és teljesíti a ránk irányadó jogi kötelezettséget.

További információ: https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/  

Használta Cookie-k/Eszközök: A típus. További információ a "Cookie/Eszközök" részben található.

Címzettek: 
Fő szolgáltató: Friendly Captcha GmbH, Németország.  

További címzetteket az általános címzettek szekcióban talál.

Törlés/Visszavonás: 
Az IP cím a begyűjtését követően azonnal anonimizálásra kerül.

Jogalap:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont (ha az adatkezelés szükséges jogi kötelezettség teljesítése végett szükséges)

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont (ha az adatkezelés a fentiekben kifejtett jogos érdek végett szükséges)

 

2.4.17 Contentsquare

 

Cél/Információ:

Ez a honlap használja a Contentsquare-t, ami egy cookie alapú elemző szolgáltatás amit a Contentsquare GmbH (”Contentsquare”) nyújt. A Contentsquare az IP címedet kezeli a geolokáció (város) meghatározása érdekében, fekete listázza a nemkívánatos látogatókat és hibaelhárítási célt is szolgál. Mi a Contentsquare elemzésre használjuk és annak érdekében, hogy a honlapunk használatát rendszeresen fejlesszük. A kapott statisztikákat arra használjuk, hogy az ajánlatunkat javítsuk és neked, mint felhasználónak még érdekesebbé tegyük. Ezen felül a honlapunk funkcionalitásával kapcsolatosan is kapunk információt (navigációs problémák észlelése).

 

Használt Cookie-k/Eszközök: B típus. További információ a "Cookie/Eszközök részben található

 

Címzettek:

Fő szolgáltató: Contentsquare GmbH, Németország.  Általános összefoglaló a Contentsquare biztonsági és személyes adatokkal kapcsolatos elvekről: https://contentsquare.com/privacy-center/

 

Harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében, akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik.

További információért (például garanciák másolata), Ön kapcsolatba léphet velünk az 1.2 pont szerint.

 

További címzetteket az általános címzettek szekcióban találsz.

 

Törlés/Visszavonás:

Ezt az eszközt kikapcsolhatod a Cookie-beállításokban. A cookie-beállítások megtalálható a főoldal alján.

 

Az IP címek tárolásának maximális időtartama: 3 nap.

 

Cookie élettartama: legfeljebb 13 hónap az utolsó interakciótól (csak azon cookie-kra vonatkozik, amelyeket ez a honlap állított be).

 

Jogalap:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (hozzájárulás)

 

2.4.18 LinkedIn Insight Tag

 

Cél/Információ:


Ez a honlap a LinkedIn Insight Tag-et használja. A LinkedIn Insight Tag betekintés és kampány jelentések érdekében metaadatokat gyűjt úgy, mint URL, IP cím, időbélyegző, eszköz és böngésző jellemzői. Ezen jelentések alapján nem tudunk azonosítani. A LinkedIn csak riportokat és riasztásokat (amelyek nem azonosítanak) ad a honlap látógatóival kapcsolatosan és arról hogyan teljesítenek a hirdetések. A személyes adatidnak reklámcélú felhasználását a LinkedIn fiókod beállításaiban tudod szabályozni.

 

További információ:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

https://www.linkedin.com/legal/l/cookie-table

 

Használt Cookie-k/Eszközök: C típus. További információ a "Cookie/Eszközök" részben található.

 

Címzettek:

Fő szolgáltató: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Írország.  

 

Harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében, akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik. 

További információért (például garanciák másolata), Ön kapcsolatba léphet velünk az 1.2 pont szerint.

 

További címzetteket az általános címzettek szekcióban találsz.

 

Törlés/Visszavonás:

Ezt az eszközt kikapcsolhatod a Cookie-beállításokban. A cookie-beállítások megtalálható a főoldal alján.

 

Cookie élettartama: legfeljebb 90 nap az utolsó interakciótól (csak azon cookie-kra vonatkozik, amelyeket ez a honlap állított be).

 

Jogalap:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (hozzájárulás)

 

2.4.19 TikTok Pixel

 

Cél/Információ:
Ez a weboldal a "TikTok" közösségi hálózat úgynevezett "TikTok Pixel"-jét használja (az EU: TikTok Technology Limited, Írország és TikTok Information Technologies UK Limited, Egyesült Királyság). Ez lehetővé teszi, hogy a "TikTok" közösségi hálózat látogatásakor újra kapcsolatba léphessenek a weboldalunk felhasználóival.

A TikTok pixel segítségével az Ön böngészője közvetlen kapcsolatot létesít a TikTok szervereivel, amint beleegyezését adta a hozzájárulást igénylő sütik használatához. A pixel azt az információt kapja, hogy Ön a weboldalunk egy adott oldalára lépett, vagy valamelyik hirdetésünkre kattintott.TikTok ezeket az adatokat arra használja fel, hogy célzott és személyre szabott hirdetéseket jelenítsen meg a felhasználóknak, valamint érdeklődés-alapú felhasználói profilokat hozzon létre. A felhasználóktól gyűjtött adatok számunkra névtelenek, és kizárólag a hirdetések hatékonyságának mérésére használjuk őket.

A TikTok megkapja az IP-címet és a felhasználó eszközére vonatkozó egyéb információkat is, például a marketing azonosítót, a használt eszközt, a meglátogatott webhelyet és az időt. A TikTok ezeket az adatokat arra használja, hogy azonosítsa a weboldalunk felhasználóit, és hogy tevékenységüket egy "TikTok" felhasználói fiókhoz kösse. A TikTok saját felelősségére dolgozza fel ezeket az adatokat a továbbítás pillanatától kezdve. A TikTok általi további feldolgozásra nincs befolyásunk.

Arról, hogy a TikTok hogyan gyűjti, használja fel és védi a TikTok pixel segítségével gyűjtött adatokat, részletesen a TikTok felhasználóknak szóló adatvédelmi szabályzatban olvashat: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en.

Használta Cookie-k/Eszközök: C típus. További információ a "Cookie/Eszközök" részben található.

Címzettek:
Közös adatkezelés:
Mi és TikTok Technology Limited, Ireland és a TikTok Information Technologies UK Limited, United Kingdom (TikTok) közös adatkezelők vagyunk ezen folyamat során megvalósuló személyes adatok gyűjtése és továbbítása során. Ez az alábbi célokra vonatkozik:

 • Mérés és jelentéskészítés
 • Fejlesztői adatok és/vagy eseményadatok gyűjtése és továbbítása

 

A következő adatkezelési műveletek ezért nem tartoznak a közös adatkezelés hatálya alá:

 • A hirdetések egyének számára való relevanciájának meghatározása és javítása.
 • A TikTok által történő hirdetéskézbesítés optimalizálása.
 • Felhasználói biztonság növelése, kutatás, fejlesztés a TikTok termékeinek és szolgáltatásainak az integritásának a fenntartása és növelése érdekében.

A felhasználói biztonság javítása, kutatás, fejlesztés a TikTok termékei és szolgáltatásai integritásának fenntartása és javítása érdekében.A TikTok-kal a közös adatkezelésre megállapodást kötöttünk, amely itt érhető el: https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/jurisdiction-specific-terms.Ez a megállapodás meghatározza a GDPR szerinti kötelezettség teljesítésével kapcsolatos felelősségeket a közös adatkezelés tekintetében.

Az Adatkezelő és a TikTok adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei itt találhatók: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en.

Megállapodtunk a TikTok-kal, hogy a TikTok kapcsolattartóként használható az érintettek jogainak gyakorlására. Ennek sérelme nélkül, az érintettek jogainak joghatósága nem korlátozott.

Az adatokat közös adatkezelés keretében továbbítjuk a jogos érdek GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján.

Harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében, akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik. További információért (például a garanciák másolata), Ön kapcsolatba léphet velünk az 1.2 pont szerint.

További címzetteket az általános címzettek szekcióban talál.

Törlés/Visszavonás:
Ezt az eszközt kikapcsolhatod a Cookie-beállításokban. A cookie-beállítások megtalálható a főoldal alján.

Cookie élettartama: legfeljebb 180 nap (csak azon cookie-kra vonatkozik, amelyeket ez a honlap állított be).

Jogalap:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (hozzájárulás)

 

2.4.20 Awin Performance Advertising Network

Cél/információ:

Az “AWIN" teljesítményreklámhálózatban veszünk részt. Az AWIN cookie-kat helyez el az Ön eszközén, hogy weboldalunk látogatását egy adott forráshoz (ún. affiliate linkek) tudja rendelni. Ezen cookie-k elhelyezésével mérhető a reklámkampány sikere, és a hálózat keretében elvégezhető a megfelelő számlázás. Más szóval, egy cookie-ban információ kerül elhelyezésre arról, hogy egy adott reklámhordozóra mikor kattintott rá egy eszköz. Az AWIN információkat gyűjt a felhasználó eszközéről is, például az operációs rendszerről és a használt böngészőről.

Használta Cookie-k/Eszközök: C típus. További információ a "Cookie/Eszközök részben található

Címzettek:

Fő szolgáltató:  AWIN AG, Berlin, Németország

Harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében, akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik. További információért (például a garanciák másolata), Ön kapcsolatba léphet velünk az 1.2 pont szerint.

További címzetteket az általános címzettek szekcióban talál.

Törlés/Visszavonás:
Ezt az eszközt kikapcsolhatod a Cookie-beállításokban. A cookie-beállítások megtalálható a főoldal alján.

Cookie élettartama: 5 nap az utolsó interakticótól (csak azon cookie-kra vonatkozik, amelyeket ez a honlap állított be).

Jogalap:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (hozzájárulás)

3.        További szolgáltatások (online és offline) és az ezekhez kapcsolódó adatkezelések

 

A honlapunk online használata mellett különböző szolgáltatásokat kínálunk, amelyek céljából offline kontextusban kezeljük a személyes adataidat.

Az 1.2 ponttól eltérően, néhány esetben a Beiersdorf vállalkozás az Adatkezelő a lent felsorolt kínált szolgáltatások esetében, amely Önnek már megnevezésre került a kommunikáció során. Amennyiben a jelen adatkezelési tájékoztató bármely szekciójára történik utalás pl. link és az Adatkezelő már megnevezésre került pl. egy email lábjegyzetében / aláírásában vagy egy kampány kártyán akkor ezen személy minősül a GDPR 4. cikk 7 pontja alapján Adatkezelőnek.

 

3.1      Kapcsolatfelvétel/Kommunikáció/Együttműködés

 

Cél/Információ:  
Ha kommunikál és/vagy együttműködik velünk pl. e-mail vagy a honlapon lévő kapcsolatfelvételi űrlap használatával, adatcsere platform használatával, mint vásárló, teszt alany, üzleti partner vagy vásárló az adat, amit megad (e-mail cím, amennyiben alkalmazandó név és telefonszám vagy személyes adat, amelyet a beszélgetés során átad) annak érdekében tároljuk és dolgozzuk fel, hogy megválaszoljuk a kérdéseit, kéréseit vagy üzlettel kapcsolatos levelezését.

A szolgáltatókkal való együttműködés tekintetében bevezettünk egy belső értékelési folyamatot, amely a jogos érdekünk és melynek célja, hogy javítsa az üzleti kapcsolatokat egy "akció terv" kidolgozásával. Főszabályként csak vállalkozásokkal kapcsolatos adatokat kezelünk, de következtetéseket lehet levonni önre, mint kapcsolattartó személy, ha a szolgáltatókkal folytatott kommunikációt megvizsgáljuk a válaszadási idő, megbízhatóság és átláthatóság szempontjából.

Amikor telefonon lép kapcsolatba velünk, mint fogyasztó megkérhetjük, hogy a hívást minőségbiztosítási és képzési okokból rögzíthessük. Amennyiben hozzájárul a felvétel készítéséhez akkor a hívás során rendelkezésünkre bocsátott adatokat (beszélgetés során elhangzottak, esetlegesen érzékeny (egészségügyi) adatok, telefonszám, hang és más személyes adat) kezeljük.

A kommunikáció során keletkezett adatok kezelésére jogos érdekünk van jogszabályi előírásoknak megfelelőn, belső ellenőrzésekhez vagy az adott kommunikációs kérelemnek megfelelően.  

Címzettek és források:
A terrorizmus elleni küzdelem érdekében törvényi kötelességünk összehasonlítani az adatokat a szankciós listákkal. Erre tekintettel az adataidat abból a célból is kezeljük, hogy meg tudjunk felelni azoknak a jogi követelményeknek, amelyek az adatoknak ezen listákkal való összehasonlítására vonatkoznak. Ezenkívül, a Beiersdorf AG-n és annak leányvállalatain belül a bűncselekmények és más kötelességszegések megelőzése és kivizsgálása, a kockázatok értékelése és ellenőrzése, a belső kommunikáció céljából, valamint a megfelelő adminisztratív célok érdekében kezeljük az adataidat. Amennyiben egy kapcsolt vállalkozás jelzi, hogy Önökkel, mint beszállítóval dolgozni akar az Önökkel való tapasztalatainkat megosztjuk a kapcsolt vállalkozással.

Amennyiben Ön egy üzleti partner akkor az Önök adatait összehasonlítjuk a közzétett megtévesztő beszállítókkal (pl. a World Intellectual Property Organization és a Bundesanzeiger Verlag GmbH listái) annak érdekében, hogy tájékozott döntést hozzunk a lehetséges fizetésekre vonatkozóan. Rendszeresen ellenőrizzük fizetőképességüket egyes esetekben (pl. szerződéskötés). A jogos érdekünk a pénzügyi kockázat minimalizálása. Ezen cél érdekében együttműködünk hitelintézetekkel, akiktől megkapjuk a szükséges információt. Ezen cél érdekében az Önök nevét és kapcsolati adatait a hitelintézet részére továbbítjuk.

Amennyiben Ön egy üzleti vásárló vagy partner lehetséges, hogy szükségessé válik a személyes adatainak továbbítása az adott lehetséges vásárló részére a vállalati tranzakció keretében. Az átvilágítás eljárás során általában anonimizált adatokat kezelnek. Azonban egyes konkrét esetekben szükséges lehet a személyes adatok kezelése. A jogos érdekünk a vállalati tranzakció végrehajtása.

Továbbá a személyes adatait az alábbi címzetteknek továbbítjuk:

-       Ügyfélszolgálati szolgáltatást nyújtó szolgáltatók

-       Platform és Hoszting szolgáltatók

 

Harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében, akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik.

További információért (például garanciák másolata), Ön kapcsolatba léphet velünk az 1.2 pont szerint.

További címzetteket az általános címzettek a szekcióban talál.

Törlés/Tiltakozás:
Az adatokat, amelyek ezen kontextusban keletkeznek töröljük amint azokra már nincsen szükség, hacsak nem jogszabályok adatmegőrzési időt írnak elő vagy korlátozási időtartamoknak meg kell felelni.

A belső fogyasztói menedzsment eszközön keresztül érkezett fogyasztói megkeresések esetében a személyes adatokat általában 1 év után töröljük, ha más adatmegőrzési idő nem vonatkozik rá. Kivételként az adatot megtatjuk amennyiben az szükséges jogi igények megállapítására, érvényesítésére vagy védelmére.

A hívásokat legfeljebb 90 napig tároljuk.

Ön tiltakozhat ezen adatkezelések ellen a 4. pont szerinti feltételek szerint.

Jogalap:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a GDPR 9. cikk (2) bekezdése a) pontja (hozzájárulás a telefonbeszélgetés rögzítéséhez)

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, (ha az adatkezelés a szerződés megkötéséhez vagy ahhoz hasonló helyzetekhez szükséges)

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, (ha az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges);

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (ha az adatkezelés a fent írt jogos érdeken alapszik)

 

3.2      Hírlevél

 

Cél/Információ:
A hírlevél híreket, ajánlatokat és a kiválasztott Beiersdorf márkákra vonatkozó további információkat tartalmaz. A hírlevélre történő feliratkozással a hozzájárulással összehangban személyre szabott információkat fogsz kapni a termékekről, szolgáltatásokról vagy a promóciókban (pl.: nyereményjátékok vagy terméktesztek) e-mail útján történő részvételre vonatkozó ajánlatokról.

A hírlevélre való regisztrációval az Ön igényeinek megfelelően személyre szabott hírlevelet fog kapni (amennyien a hírlevél perszonálizát vagy egyéniesített). Mérlegeljük a vásárlásait és klikkelési szokásait a honlapon vagy a hírlevélben annak érdekben, hogy Önnek releváns információt adjunk.

Amennyiben a honlap hűségprogramot kínál akkor a hírlevél annak a része.

Címzettek:
-Platform és hoszting szolgáltatók

-Ügyfélszolgálati szolgáltatást nyújtó szolgáltatók

- Külső ügynökségek, akik a hírlevél küldését támogatják

Harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében, akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik.

További információért (például garanciák másolata), Ön kapcsolatba léphet velünk az 1.2 pont szerint.

További címzetteket az általános címzettek a szekcióban talál.

Törlés/Visszavonás:
A gyűjtött adatokat automatikusan 24 hónap után töröljük amennyiben nem válaszol a hírlevélre (inaktivitás). Amennyiben nem szeretne a jövőben hírlevelet kapni, bármikor leiratkozhat. Klikkeljen a linkre, amely minden hírlevélben megtalálható és ezután végig vezetjük a leiratkozási folyamaton vagy küldjön egy visszavonást e-mailben.

Amennyiben a profilja nem lett megerősítve az úgynevezett dupla opt-in eljárás során, a profilja 6 hónap után törlésre kerül.

Jogalap:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (hozzájárulás)

 

3.3      Kampányok (pl. nyereményjátékok, felmérések, terméktesztek)

 

Cél/Információ:
Amikor nyereményjátékban, felmérésben vagy hasonló kampányban veszel részt, az általad megadott személyes adatokat felhasználjuk a kampány lebonyolításához. A célokról további információt a kampány megfelelő feltételeiben találsz.

Címzettek:
- Platform és hoszting szolgáltatók

- Ügyfélszolgálati szolgáltatást nyújtó szolgáltatók

- Kézbesítők (pl. minták és nyeremények kézbesítése)

- Külső ügynökségek akik támogatják a kampányt

- Fizetési szolgáltató (pl. cashback)

Harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében, akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik.

További információért (például garanciák másolata), Ön kapcsolatba léphet velünk az 1.2 pont szerint.

További címzetteket az általános címzettek a szekcióban talál.

Törlés:
Az adatai a kampány befejezésével törlésre kerülnek (nézze meg a szabályzatot / feltételeket) kivéve amennyiben jogszabályi megőrzési idők vagy elévülési idők ezzel nem ellentétesek.

Jogalap:
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, (szerződéshez hasonló helyzet)

 

3.4      Postai küldemények

 

Cél/Információ:
Kiválasztott vásárlóként, üzleti partnerként, teszt alanyként vagy fogyasztóként Ön lehet, hogy egyedi termékinformációt, ajánlatot, híreket vagy termékmintákat kap postai úton.

Ez a direct marketing speciális formája szintén a jogos érdekünk és erősíti a hűséget azáltal, hogy a fent nevezett személyek részére exkluzív információt ad.

Címzettek:
-Platform és hoszting szolgáltatók

-Kommunikációs szolgáltatást nyújtók

-Kézbesítők

Harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében, akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik.

További információért (például garanciák másolata), Ön kapcsolatba léphet velünk az 1.2 pont szerint.

További címzetteket az általános címzettek a szekcióban talál.

Törlés/Tiltakozás:
Az adatai azonnal törlésre kerülnek amint leiratkozik, kivéve ha ez ellentétes jogszabályi megőrzési időkkel vagy elévülési időkkel. Ön leiratkozhat vagy tiltakozhat a további postai küldeményekkel kapcsolatosan a levélben leírtak szerint vagy az alábbi alábbi szekció szerint. Továbáb a személyes adatait 24 hónap inaktivitást (nem használja a kuponokat) követően automatikusan töröljük.

Jogalap:
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (jogos érdek)

 

3.5      Felmérések

 

Cé/Információ:
Amennyiben részt vesz felmérésekben vagy hasonló kampányokban akkor a személyes adatait a hozzájárulásban meghatározott célból kezeljük. A gyűjtött adatok a felmérés vagy hasonló kampányok céljának elérése érdekében feltett kérdésekre való válaszok és más szociális és demográfiai adatok. Részt vehet anélkül is, hogy azonosítja magát kivéve, ha ez része a hozzájárulásnak.

A felmérésekhez szükséges annak biztosítása, hogy többször részvétel vagy újra kitöltés ne legyen lehetséges. Ez egyedi linkek vagy cookie-k használatával lehetséges.

Használta Cookie-k/Eszközök: A típus. További információ a "Cookie/Eszközök részben található.

Címzettek:
-Platform és hoszting szolgáltatók

-Fogyasztók menedzselésével kapcsolatos szolgáltatók

-Külső ügynökségek a felmérés támogatására

Harmadik országokba történő adattovábbítás lehetséges. Megfelelő óvintézkedésként a GDPR 46. cikke szerinti általános szerződéses rendelkezésekben állapodtunk meg ezekkel a szolgáltatókkal. Azon harmadik országok tekintetében, akik megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak azokra a megfelelőségi határozat is vonatkozik.

További információért (például garanciák másolata), Ön kapcsolatba léphet velünk az 1.2 pont szerint.

További címzetteket az általános címzettek a szekcióban talál.

Törlés:
Az Ön adatai a felmérés vagy hasonló kampány befejezését követően törlésre kerül (kérjük nézze meg a szabályzatot vagy feltételeket), kivéve
amennyiben jogszabályi megőrzési idők vagy elévülési idők ezzel nem ellentétesek. Az adatok általában 2 év után törlésre kerülnek.

Cookie élettartama: legfeljebb 180 nap (csak azon cookie-kra vonatkozik, amelyeket ez a honlap állított be).

Jogalap:
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (hozzájárulás
)

 

4. Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás, személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás visszavonása

 

Ha a személyes adataidnak kezelése a Tőled kapott hozzájáruláson alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont], ezt a hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, a további adatkezelés jogszerűségét azonban vizsgálnunk kell.

Ha a személyes adataidnak kezelése érdekmérlegelésen alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont], lehetőséged van az adatkezelés ellen tiltakozni. Ez az eset áll fenn különösen akkor, amikor az adatkezelés a Veled kötött szerződés teljesítéséhez nem szükséges. Ezen körülményre az adott szolgáltatás leírásában hivatkozunk. Kérjük, hogy a tiltakozásodban ismertesd azokat az okokat, hogy miért nem úgy kellene kezelnünk a személyes adataidat, ahogyan tettük. Amennyiben a tiltakozásod megalapozott, megvizsgáljuk a tiltakozással érintett helyzetet, és (i) vagy felhagyunk a vonatkozó adatkezeléssel,(ii) vagy megfelelően módosítjuk az adatkezelést, (iii) vagy felhívjuk a figyelmed azon kényszerítő erejű jogos okokra, amelyek elsőbbséget élveznek az érdekeiddel, jogaiddal és szabadságoddal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak – ebben az esetben az adatkezelés a tiltakozásod ellenére folytatható.

Természetesen bármikor kifogásolhatod a személyes adataidnak reklámtevékenységhez kapcsolódó és adatelemzés céljára történő kezelését. Kifogásodat a fent jelzett elérhetőségeiken keresztül terjesztheted elő.